Oferta dla dzieci i rodziców

 • pełna diagnoza rozwoju dziecka;
 • diagnoza i terapia problemów szkolnych;
 • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii;
 • diagnoza i terapia akalkulii i dyskalkulii (przy trudnościach w nauce matematyki i myślenia symbolicznego);
 • diagnoza i praca z dzieckiem opóźnionym w rozwoju;
 • wstępna diagnoza dzieci pod kątem autyzmu;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów typu: agresja, moczenie nocne, nadpobudliwość, konflikty z rówieśnikami, problemy z adaptacją w przedszkolu i szkole, fobie szkolne, jąkanie;
 • terapia dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym;
 • badania i terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, zacinaniem, jąkaniem;
 • badanie dojrzałości szkolnej;
 • terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi między innymi typu: lęki, onanizm, tiki;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • terapia rodzin dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi: zaparcia, zanieczyszczanie, problemy z jedzeniem.
 • Przeprowadzenie pełnej diagnozy neuropsychologicznej po nabytych uszkodzeniach mózgu np. uszkodzeniach okołoporodowych, wypadkach komunikacyjnych, operacjach neurochirurgicznych, przy padaczce; gdy u dziecka występują problemy z uwaga i pamięcią, rozwiązywaniem złożonych problemów, kontrolą reakcji, nietypowe problemy z percepcją wzrokową (np. znaczne zaburzenia percepcji przedmiotów, twarzy).
 • Przeprowadzanie pełnej diagnozy neuropsychologicznej w zaburzeniach rozwojowych wieku dziecięcego, np. ADHD (ustalenie deficytów funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim uwagi i funkcji wykonawczych).
 • Ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie poznawcze - trening uwagi i pamięci.
konsultacja | diagnoza | terapia