Diagnoza (stacjonarnie):

 • pełna diagnoza rozwoju dziecka
 • diagnoza problemów szkolnych
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • diagnoza dziecka z opóźnieniem rozwoju
 • wstępna diagnoza dzieci w kierunku autyzmu
 • pełna diagnoza neuropsychologiczna po nabytych uszkodzeniach mózgu np. uszkodzeniach okołoporodowych, wypadkach komunikacyjnych, operacjach neurochirurgicznych, przy padaczce, gdy u dziecka występują problemy z uwagą i pamięcią, rozwiązywaniem złożonych problemów, kontrolą reakcji, nietypowe problemy z percepcją wzrokową np. znaczne zaburzenia widzenia przedmiotów, twarzy
 • pełna diagnoza neuropsychologiczna w zaburzeniach rozwojowych wieku dziecięcego: ADHD (ustalenie deficytów funkcji poznawczych w tym przede wszystkim uwagi i funkcji wykonawczych)
 • badania logopedyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem
 • badanie gotowości szkolnej
 • diagnoza psychologiczna w kierunku Zespołu Aspergera

Pomoc (stacjonarnie lub on-line):

 • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • w rozwiązywaniu problemów typu: agresja, moczenie nocne, nadpobudliwość, konflikty z rówieśnikami, problemy z adaptacją w przedszkolu lub szkole, fobie szkolne
 • w sytuacjach okołorozwodowych

Terapia (stacjonarnie lub on-line):

 • dzieci z problemami szkolnymi
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • dziecka opóźnionego w rozwoju
 • dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • dzieci z zaburzeniami pamięci i uwagi
 • dziecka z wadą wymowy
 • dzieci z problemami emocjonalnymi
 • rodzin dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi: zaparcia, zanieczyszczenia, problemy z jedzeniem

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia zwiększające umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach społecznych, rozwijające umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami a także wspierające relacje rówieśnicze. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-9 lat:

 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami takimi jak strach czy złość
 • z trudnościami w rozumieniu zasad społecznych
 • nieśmiałych, lękliwych

Opinie psychologiczne:

Pracownia PTP „Na Uboczu” jest wpisana do rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych Kuratorium Mazowieckiego i ma uprawnienia do wydawania opinii w poniższych sprawach:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (ocena gotowości szkolnej)
 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
 • zwolnienia z nauki drugiego języka
 • nauki w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
konsultacja | diagnoza | terapia