Oferta dla młodzieży

Diagnoza (stacjonarnie)
Pomoc psychologiczna, wsparcie, terapia, poradnictwo
 (stacjonarnie lub on-line)

 • psychologiczna diagnoza rozwoju intelektualnego i emocjonalnego;
 • diagnoza i terapia trudności szkolnych;
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz reedukacja w tym zakresie;
 • badania i poradnictwo dotyczące preferencji zawodowych, wyboru toku kształcenia i przyszłej pracy;
 • ćwiczenie technik skutecznego uczenia się;
 • trening antystresowy;
 • terapia wspierająca i podtrzymująca w przypadkach konfliktów rodzinnych, trudności życiowych;
 • terapia wad wymowy i praca nad doskonaleniem umiejętności porozumiewania się;
 • diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania;
 • pomoc w trudnościach emocjonalnych;
 • psychologiczne wsparcie w sytuacjach przeżywanego kryzysu.
konsultacja | diagnoza | terapia